Privacy verklaring

Privacy verklaring Buise Advocaten

Vanaf 25 mei 2018 is de vernieuwde privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is onderdeel van de Europese privacywet (GDPR). Deze verordening zorgt ervoor dat uw privacy en die van andere gebruikers maximaal gewaarborgd wordt.

Bij Buise Advocaten is uw behandelend advocaat verantwoordelijk voor de uitvoering van AVG en voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Buise Advocaten staat voor korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Wij willen ook duidelijk met u communiceren over het gebruik van uw persoonsgegevens. In dat verband heeft Buise Advocaten de navolgende Privacy Verklaring opgesteld.

Niets in de Privacy Verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Buise Advocaten en enige bezoeker aan de website van Buise Advocaten.

Voor wie geldt deze Privacy Verklaring?

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Buise Advocaten persoonsgegevens verwerkt.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • (medewerkers van) cliënten van Buise Advocaten;
 • potentiële cliënten van Buise Advocaten;
 • personen die betrokken zijn bij een juridische procedure of transactie waarbij Buise Advocaten als advocaat optreedt;
 • (medewerkers van) leveranciers;
 • derden die met Buise Advocaten communiceren;

Welke persoonsgegevens verwerkt Buise Advocaten?

Buise Advocaten verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens en andere persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak;
 • (persoons)gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster of andere openbare bronnen;
 • overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten, wederpartijen en/ of bij uw zaak betrokken instanties;

Waarom verwerkt Buise Advocaten uw persoonsgegevens?

Buise Advocaten gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden zoals:

 • het leveren van juridische diensten door onze advocaten voor onze cliënten;
 • het onderhouden van contact en kunnen communiceren met (potentiële) cliënten;
 • het in voorkomend geval kunnen aanvragen van gefinancierde rechtshulp bij de Raad voor Rechtsbijstand;
 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen en verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

De beveiliging van uw gegevens

Buise Advocaten neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Buise Advocaten toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Buise Advocaten hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als er aanwijzingen van misbruik zijn, verzoeken wij u om direct en rechtstreeks contact op te nemen nemen met uw behandelend advocaat.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor Buise Advocaten noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder volgt een, niet limitatief, overzicht:

 • derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken,zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden;
 • doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden;

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Buise Advocaten is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Buise Advocaten en dus op verzoek en conform instructie van Buise Advocaten handelt, sluit Buise Advocaten met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Buise Advocaten baseert Buise Advocaten zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van juridische diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht.

Bewaartermijnen

Buise Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden of zolang Buise Advocaten dit verplicht is op grond van de wettelijke geldende bewaartermijnen.

Uw rechten

U kunt Buise Advocaten verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Buise Advocaten zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachtenregeling

Bij Buise Advocaten hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze cliënten met onze dienstverlening. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw advocaat. We zullen er alles aan doen om een bevredigde oplossing te vinden. Komt u er dan niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@buiseadvocaten.nl.

U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Buise Advocaten in te dienen bij de autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

Buise Advocaten behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Buise Advocaten dit onder uw aandacht brengen.

Rotterdam, 7 juni 2018